DATASKYDD

Det ansvariga organet enligt dataskyddslagarna, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSGVO), är:

gotp - Golf Travel Project GmbH

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR
Följande meddelanden ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår integritetspolicy som anges under denna text.

INSAMLING AV UPPGIFTER PÅ VÅR WEBBPLATS

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsens operatör. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?
En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i impressum för detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

ANALYSVERKTYG OCH VERKTYG FRÅN TREDJE PART FÖRSÖRJARE
När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs främst med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta hittar du i följande dataskyddsförklaring.

Du kan invända mot denna analys. Vi informerar dig om möjligheterna till invändningar i denna dataskyddsförklaring.

OBLIGATORISK INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR.

DATASKYDD
Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.
När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. I denna integritetspolicy förklaras vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs. Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifter mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

ANMÄRKNING OM DET ANSVARIGA ORGANET

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är:

gotp - Golf Travel Project GmbH
Hugo-von-Königsegg-str. 18

Telefon: +49 (0) 8386 991199
E-post: info@144-golf.com

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling
Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att klaga hos den behöriga tillsynsmyndigheten
Vid brott mot dataskyddslagen har den registrerade rätt att klaga hos den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten i frågor som rör dataskyddslagstiftningen är den statliga dataskyddsombudsmannen i den delstat där vårt företag har sitt säte. En förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

RÄTT ATT LÄMNA OM UPPGIFTER
Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering
Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsares rad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

INFORMATION, BLOCKERING, UTLÖSNING
Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål samt för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

Invändning mot reklamutskick
Vi invänder härmed mot att kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för tryckplikten används för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. genom skräppost.

DATASKYDDSOMBUD

LÄGTIGHETLIGT FÖRSÄTTAT DATASKYDDSBYRÅ
Kontakt:

Hans-Jörg Wilfer

info@144-golf.com

INSAMLING AV UPPGIFTER PÅ VÅR WEBBPLATS

SERVER LOG FILES
Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Typ och version av webbläsare
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor. Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

KONTAKTFORMULÄR
Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter som du anger där, att lagras av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke. Behandlingen av de uppgifter som angetts i kontaktformuläret grundar sig därför uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen. De uppgifter som du angett i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din begäran). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringsperioder - förblir opåverkade.

BEHANDLING AV UPPGIFTER (KUND- OCH AVTALSUPPGIFTER)
Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån de är nödvändiga för att upprätta, innehålla eller ändra det rättsliga förhållandet (inventeringsuppgifter). Detta sker på grundval av artikel 6.1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av våra webbsidor (användningsuppgifter) endast i den mån det är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera honom. de insamlade kunduppgifterna raderas efter att beställningen har slutförts eller affärsförbindelsen har avslutats. De lagstadgade lagringstiderna förblir opåverkade.

Överföring av uppgifter vid ingående av avtal om tjänster och digitalt innehåll
Vi överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt inom ramen för avtalet, till exempel till det kreditinstitut som har fått i uppdrag att hantera betalningar. Ytterligare överföring av uppgifter sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, t.ex. i reklamsyfte. Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

SOCIALA MEDIER

DELA INNEHÅLL PÅ PLUGINS (FACEBOOK, GOOGLE+1, TWITTER & CO.)
Innehållet på våra sidor kan delas på sociala nätverk som Facebook, Twitter eller Google+ i enlighet med dataskyddslagarna. På denna sida används verktyget eRecht24 Safe Sharing Tool för detta ändamål. Detta verktyg etablerar endast direkt kontakt mellan nätverken och användarna när användaren aktivt klickar på en av dessa knappar. Detta verktyg överför inte automatiskt användaruppgifter till operatörerna av dessa plattformar. Om användaren är registrerad i något av de sociala nätverken visas ett informationsfönster när man använder de sociala knapparna på Facebook, Google+1, Twitter & Co. där användaren kan bekräfta texten innan den skickas. Våra användare kan dela innehållet på denna sida i sociala nätverk på ett sätt som är förenligt med dataskyddet utan att fullständiga surfprofiler skapas av nätverksoperatörerna.

FACEBOOK-PLUGINS (LIKE & SHARE BUTTON)
På våra sidor finns plugins från det sociala nätverket Facebook, leverantör Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Du känner igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller "Gilla"-knappen på vår webbplats. Du hittar en översikt över Facebook-plugins här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker våra sidor upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via insticksprogrammet. Facebook får därmed information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks "Gilla"-knapp när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du koppla innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. På så sätt kan Facebook koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller Facebooks användning av dem. Mer information om detta finns i Facebooks integritetspolicy på följande adress: https://de-de.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på våra sidor till ditt Facebook-användarkonto, vänligen logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

ANALYSVERKTYG OCH REKLAM.

GOOGLE ANALYTICS
Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade "cookies". Dessa är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google Analytics-cookies lagras på grundval av artikel 6.1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam.

IP ANTONYMISERING

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens verksamhet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsens verksamhet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

BROWSER PLUGIN

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot insamling av uppgifter

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att sättas, vilket kommer att förhindra att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Deaktivera Google Analytics. Mer information om hur Google Analytics hanterar användaruppgifter finns i Googles integritetspolicy: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Uppgiftsbehandling på uppdrag Vi har ingått ett avtal med Google om uppgiftsbehandling på uppdrag och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

DEMOGRAFISKA EGENSKAPER I GOOGLE ANALYTICS

Den här webbplatsen använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Detta gör det möjligt att generera rapporter som innehåller uppgifter om ålder, kön och intressen hos webbplatsens besökare. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google samt besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte hänföras till en specifik person. Du kan när som helst inaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter av Google Analytics enligt punkten "Invändning mot datainsamling".

GOOGLE ADWORDS OCH GOOGLE CONVERSION TRACKING
Denna webbplats använder Google AdWords. AdWords är ett annonseringsprogram på nätet från Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Inom ramen för Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons från Google sätts en cookie för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera användaren personligen. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Kakorna kan inte spåras mellan AdWords-kundernas webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsuppföljning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du motsätta dig denna användning genom att enkelt avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning. Lagringen av "konverteringscookies" grundar sig på artikel 6.1 lit. f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Mer information om Google AdWords och Google Conversion Tracking finns i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/.Siekan ställa in din webbläsare så att du informeras om att kakor sätts och endast tillåter kakor i enskilda fall, utesluta att kakor accepteras i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av kakor när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

GOOGLE RECAPTCHA
Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallat "reCAPTCHA") på våra webbplatser. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om data som skrivs in på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) är gjorda av en människa eller av ett automatiserat program. I detta syfte analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrån olika egenskaper. Denna analys börjar automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, den tid som besökaren tillbringar på webbplatsen eller användarens musrörelser). De uppgifter som samlas in under analysen vidarebefordras till Google. Analyserna av reCAPTCHA körs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys äger rum.

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sina webbutbud mot missbrukande automatiserad spionage och SPAM.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

NYHETSBREV

NYHETSBREVDATA
Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part. Behandlingen av de uppgifter som anges i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet grundar sig uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "avregistrering" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan utförts påverkas inte av återkallelsen. De uppgifter som du lämnar för att få nyhetsbrevet sparas av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) påverkas inte av detta.

MAILCHIMP
Denna webbplats använder Mailchimp för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Mailchimp. Mailchimp är en tjänst som används för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. De uppgifter som du anger för att kunna ta emot nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) lagras på Mailchimps servrar. Våra nyhetsbrev som skickas med Mailchimp gör det möjligt för oss att analysera nyhetsbrevsmottagarnas beteende. Vi kan bland annat analysera hur många mottagare som har öppnat nyhetsbrevsmeddelandet och hur ofta vilken länk i nyhetsbrevet som har klickats. Med hjälp av så kallad konverteringsspårning kan det också analyseras om en fördefinierad handling (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats) har ägt rum efter att ha klickat på länken i nyhetsbrevet. Uppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen. om du inte vill ha någon analys av Mailchimp måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrevsmeddelande. De uppgifter som du lämnar för att få nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från våra servrar samt från Mailchimp-servrarna efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) påverkas inte av detta. Ingående av ett avtal om behandling av beställningsuppgifter Vi har ingått ett avtal om behandling av beställningsuppgifter med Mailchimp och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Maillchimp.

PLUGINS OCH VERKTYG

 YOUTUBE

På vår webbplats används plugins från webbplatsen YouTube som drivs av Google. Operatören av sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en av våra sidor som är utrustad med ett YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Därmed får YouTube-servern veta vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. YouTube används i syfte att få en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f DSGVO. Ytterligare information om hanteringen av användaruppgifter finns i YouTubes integritetspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 GOOGLE WEBBTYPSNITT

På den här webbplatsen används så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för en enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och typsnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta gör det möjligt för Google att veta att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra erbjudanden online. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f DSGVO. Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardtypsnitt från din dator. Ytterligare information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

 GOOGLE KARTOR

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps är till för att våra onlineerbjudanden ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt och för att det ska vara lätt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.